گالری سایه | پیش نگاه

گالری سایه

گالری سایه

نیاوران | خیابان جمشیدیه | خیابان امیدوار | کوچه آقاخانی | شماره 3 | تلفن : 22810015 | فکس: 22814892

ساعات بازدید : شنبه تا چهارشنبه:11 صبح تا 10 شب

افتتاحیه :جمعه 5 تا 9 گالری پنج شنبه ها تعطیل است.

مهر

گالری سایه


لپسکینگ

ساقی زبر دست و معشوقه تر دست

نمایشگاه انفرادی نقاشى

گشایش : 31 شهریور 1396

پایان : 5 مهر 1396

گالری سایه


مازیار عمادزاده

از آبی های شهر سبز

نمایشگاه انفرادی نقاشى

گشایش : 28 مهر 1396

پایان : 3 آبان 1396

آبان

گالری سایه


امیر اسکندری

تولدی دیگر

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 5 آبان 1396

پایان : 10 آبان 1396

گالری سایه


مریم کی احمدی

از مجموعه پرتره

نمایشگاه انفرادی نقاشى

گشایش : 12 آبان 1396

پایان : 17 آبان 1396

گالری سایه


جواد وطن دوست

دگردیسی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 آبان 1396

پایان : 1 آذر 1396

آذر

گالری سایه


مریم (صدف)کباری

ذهن سبز

نمایشگاه انفرادی نقاشى

گشایش : 3 آذر 1396

پایان : 8 آذر 1396