گالری ساربان | پیش نگاه

گالری ساربان

گالری ساربان

خیابان سهروردی شمالی | خیابان هویزه غربی | نبش شهید یوسفی | پلاک 130 | تلفن : 88504226 | فکس: 88513347

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری سه شنبه ها تعطیل است. www.sareban.gallery

مهر

گالری ساربان

كيوريتور: زروان روح بخشان


على صادقى

"از پيش از اين"

نمایشگاه انفرادی نقاشى

گشایش : 14 مهر 1396

پایان : 24 مهر 1396

آبان

گالری ساربان

كيوريتور: امير سقراطى


محمدعلى بنى اسدى

رنگ - رخ سار

نمایشگاه انفرادی نقاشى

گشایش : 5 آبان 1396

پایان : 15 آبان 1396

آذر

گالری ساربان


رضا نصرتى

رز و زنگار

نمایشگاه انفرادی نقاشى

گشایش : 3 آذر 1396

پایان : 13 آذر 1396

گالری ساربان


عيسى جبارى

طبيعت بى جان

نمایشگاه انفرادی نقاشى

گشایش : 24 آذر 1396

پایان : 4 دی 1396