گالری زیرزمین دستان | پیش نگاه

گالری زیرزمین دستان

گالری زیرزمین دستان

خیابان فرشته | خیابان بیدار | شماره 6 | تلفن : 22023114

ساعات بازدید : 11 صبح تا 7 عصر

افتتاحیه : 4 تا 8 روزهای شنبه ،یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی www.dastangallery.com

مهر

گالری زیرزمین دستان


سام سمیعی، سرمیناز بارسقیان، صدرا بنی اسدی، آیلار دستگیری، منیژه اخوان

«یک کمپ »

نمایشگاه گروهی چیدمان و نقاشی

گشایش : 21 مهر 1396

پایان : 5 آبان 1396

آبان

گالری زیرزمین دستان


کاوه ایرانی

خیال بافی ——اقتباسی از خاطرات گذشته و حال؛حالی که هر لحظه گذشته می شود

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 12 آبان 1396

پایان : 26 آبان 1396

آذر

گالری زیرزمین دستان


افشان دانشور

«سری قایق ها »

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 3 آذر 1396

پایان : 17 آذر 1396

گالری زیرزمین دستان


امين اکبری

«هنرمند خردسال و شمع چگل »

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 24 آذر 1396

پایان : 8 دی 1396