گالری ایوان | پیش نگاه

گالری ایوان

گالری ایوان

الهیه | خیابان مهدیه | خیابان جبهه | کوچه لسانی | داخل بن بست حمید | شماره ۱ | تلفن : ۲۲۶۰۷۱۲۶ | فکس: ۲۲۶۱۲۱۴۴

ساعات بازدید : 4 تا 8

افتتاحیه :5 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است. www.e1art.gallery

مهر

گالری ایوان


نازنین علایی نیا

بازگشته

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 شهریور 1396

پایان : 7 مهر 1396

گالری ایوان

نمایشگاه گردان: مینا نادری با همکاری: عیسی جباری


بابک اطمینانی، رامین اعتمادی بزرگ، فاطمه امدادیان، مهدی حسینی، زروان روح بخشان، نصرت الله مسلمیان، معصومه مظفری، مینا نادری

پروژه نوزده پنج

نمایشگاه گروهی نقاشی، مجسمه، عکس و چیدمان

گشایش : 21 مهر 1396

پایان : 5 آبان 1396

آبان

گالری ایوان


سعید رفیعی منفرد

نابودگی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 آبان 1396

پایان : 26 آبان 1396

آذر

گالری ایوان


قاسم محمدی

مزرعه رنگین کمان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 آذر 1396

پایان : 24 آذر 1396