گالری ایوان | پیش نگاه

گالری ایوان

گالری ایوان

الهیه | خیابان مهدیه | خیابان جبهه | کوچه لسانی | داخل بن بست حمید | شماره ۱ | تلفن : ۲۲۶۰۷۱۲۶ | فکس: ۲۲۶۱۲۱۴۴

ساعات بازدید : 4 تا 8

افتتاحیه :5 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است. www.e1art.gallery

تیر

گالری ایوان


به کوشش پرهام دیده ور

یک تکه زندگی

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 16 تیر 1396

پایان : 30 تیر 1396

شهریور

گالری ایوان


اکبر نعمتی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی و مجسمه

گشایش : 3 شهریور 1396

پایان : 10 شهریور 1396

گالری ایوان


نازنین علایی نیا

بازگشته

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 شهریور 1396

پایان : 7 مهر 1396