الهه | پیش نگاه

الهه

الهه

بلوار افریقا | انتهای خیابان گلفام(سمت راست) | بن بست امینی| پلاک 3 | تلفن : 26202611-22054128 | فکس : 89776349

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری چهارشنبه ها و تعطیلات رسمی غیر از جمعه تعطیل است.

اردیبهشت

الهه


شیرین آزادی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 اردیبهشت 1396

پایان : 11 اردیبهشت 1396

الهه


نوید فرد

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 15 اردیبهشت 1396

پایان : 25 اردیبهشت 1396

الهه


پوریا نهایی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 28 اردیبهشت 1396

پایان : 8 خرداد 1396