گالری الهه | پیش نگاه

گالری الهه

گالری الهه

بلوار افریقا | انتهای خیابان گلفام(سمت راست) | بن بست امینی | پلاک 3 | تلفن : 22054128 | 26202611 | فکس: 89776349

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری روزهای تعطیل رسمی(غیراز جمعه) و چهارشنبه ها تعطیل است. www.elahe.net

مهر

گالری الهه


الهه امینی

و این حوالی مبهم

نمایشگاه انفرادی نقاشی و ویدیو

گشایش : 14 مهر 1396

پایان : 24 مهر 1396

گالری الهه


ندا صارمی منفرد

گوشه های جا مانده

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 28 مهر 1396

پایان : 8 آبان 1396

آبان

گالری الهه


احسان ضیا

بی بازگشت

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 12 آبان 1396

پایان : 22 آبان 1396

گالری الهه


باسم رسام

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 آبان 1396

پایان : 6 آذر 1396

آذر

گالری الهه


یازدهمین نمایشگاه گروهی دنیای عجیب

چهره های ماندگار ایران

نمایشگاه گروهی تصویر سازی

گشایش : 10 آذر 1396

پایان : 20 آذر 1396

گالری الهه


آرش اکبری سنه

فضولی در تهران

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 24 آذر 1396

پایان : 6 دی 1396