گالری الهه | پیش نگاه

گالری الهه

گالری الهه

بلوار افریقا | انتهای خیابان گلفام(سمت راست) | بن بست امینی | پلاک 3 | تلفن : 22054128 | 26202611 | فکس: 89776349

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری روزهای تعطیل رسمی(غیراز جمعه) و چهارشنبه ها تعطیل است. www.elahe.net

تیر

گالری الهه


مهدیه دوستوندی

استحاله ذهن در انسان معاصر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 16 تیر 1396

پایان : 26 تیر 1396