گالری آتبین | پیش نگاه

گالری آتبین

گالری آتبین

خیابان ولیعصر | جنوب چهارراه پارک وی | انتهای کوچه تورج | کوچه خاکزاد | شماره 42 | تلفن : 26210395

ساعات بازدید : 4 تا 9

گالری همه روزه باز است. www.atbingallery.com

مهر

گالری آتبین


وحید محمدی

شبانه ها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 مهر 1396

پایان : 25 مهر 1396

گالری آتبین


برزین بهارلویی

حیرانی نو

نمایشگاه انفرادی فتوکلاژ

گشایش : 28 مهر 1396

پایان : 9 آبان 1396

آبان

گالری آتبین


هدیه خانعلی

من را در هال خانه ات بگذار

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 آبان 1396

پایان : 23 آبان 1396

آذر

گالری آتبین

نمایشگاه گردان: کیان وطن


حمید جبلی

کابوس های شیرین

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 آذر 1396

پایان : 21 آذر 1396

گالری آتبین


افسانه پلویی

ماضی سکوت

نمایشگاه انفرادی فوتو مونتاژ

گشایش : 24 آذر 1396

پایان : 5 دی 1396