گالری آتبین | پیش نگاه

گالری آتبین

گالری آتبین

خیابان ولیعصر | جنوب چهارراه پارک وی | انتهای کوچه تورج | کوچه خاکزاد | شماره 42 | تلفن : 26210395

ساعات بازدید : 4 تا 9

گالری همه روزه باز است. www.atbingallery.com

تیر

گالری آتبین


ابراهیم گنجیان

میان سرخدارها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 9 تیر 1396

پایان : 20 تیر 1396

گالری آتبین


ندا تولايى

در باب حوّا

نمایشگاه انفرادی چاپ دستی

گشایش : 23 تیر 1396

پایان : 3 مرداد 1396

شهریور

گالری آتبین


آذرخش فراهانی

توهمات شهرنشینی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 17 شهریور 1396

پایان : 28 شهریور 1396

گالری آتبین


سروژ بارسقیان

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 31 شهریور 1396

پایان : 11 مهر 1396