۲۶ | پیش نگاه

گالری ۲۶

گالری ۲۶

خیابان فرمانیه | بعد از دیباجی شمالی | خیابان سلمانپور ظهیر | پلاک 26 | واحد 3 | تلفن : 22287547

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است | www.gallery-26.com

دی

گالری ۲۶


حسین خوش رفتار،شهریار آریافر

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 19 دی 1393

پایان : 1 بهمن 1393

بهمن

گالری ۲۶


یاسمین پزشک نیا

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 بهمن 1393

پایان : 15 بهمن 1393

گالری ۲۶


آرمین ولی پور، مهرناز غفوریان، وستا کاویانی، سید حسین شاه طاهری

صورت ها

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 17 بهمن 1393

پایان : 29 بهمن 1393

اسفند

گالری ۲۶


بهنام کامرانی و بنفشه همتی

همیشه

نمایشگاه گروهی مجسمه و جواهرات

گشایش : 1 اسفند 1393

پایان : 13 اسفند 1393

گالری ۲۶


بازارچه نوروزی

گشایش : 14 اسفند 1393

پایان : 22 اسفند 1393