۲۶ | پیش نگاه

گالری ۲۶

گالری ۲۶

خیابان فرمانیه | بعد از دیباجی شمالی | خیابان سلمانپور ظهیر | پلاک 26 | واحد 3 | تلفن : 22287547

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است | www.gallery-26.com

مهر

گالری ۲۶


صادق ادهم

بدون عنوان

نمایش انفرادی مجسمه

گشایش : 28 شهریور 1393

پایان : 9 مهر 1393

گالری ۲۶


زینب موحد

من همانجا بودم

نمایش انفرادی نقاشی

گشایش : 11 مهر 1393

پایان : 23 مهر 1393

گالری ۲۶


آزاده کیقبادی، سعیده یونسی، مهرنوش رمضان نیا، نازیلا مقدم، پریدخت مشکزاد و ...

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی چاپ دستی

گشایش : 25 مهر 1393

پایان : 7 آبان 1393

آبان

گالری ۲۶


بهار علیزاد

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 9 آبان 1393

پایان : 21 آبان 1393

گالری ۲۶


کیوان عسگری

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 23 آبان 1393

پایان : 5 آذر 1393

آذر

گالری ۲۶


صادق ادهم

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی ویدیو و چیدمان

گشایش : 7 آذر 1393

پایان : 19 آذر 1393

گالری ۲۶


حامد شهیر

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 21 آذر 1393

پایان : 3 دی 1393