گلستان | پیش نگاه

گلستان

گلستان

دروس | خیابان کماسایی | شماره 34 | تلفن : 22541589

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.golestangallery.com

مهر

گلستان


میترا محاسنی

از روایت های رخشان بنی اعتماد

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 3 مهر 1394

پایان : 8 مهر 1394

گلستان


تارا بهبهانی

خاطرات دور

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 مهر 1394

پایان : 15 مهر 1394

گلستان


علیرضا اسماعیلی

درخت ها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 17 مهر 1394

پایان : 22 مهر 1394

گلستان


حامد قصری

گذر بی وقفه زمان

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 24 مهر 1394

پایان : 29 مهر 1394

آبان

گلستان


رایکا میلانیان

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 آبان 1394

پایان : 13 آبان 1394

گلستان


محمود سمندریان

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 15 آبان 1394

پایان : 20 آبان 1394

گلستان


مریم کوهستانی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 22 آبان 1394

پایان : 27 آبان 1394

گلستان


هوشنگ معتمدیان

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 آبان 1394

پایان : 4 آذر 1394

آذر

گلستان


طاهره اردستانی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 آذر 1394

پایان : 10 آذر 1394

گلستان


هومن فولادقلم

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 13 آذر 1394

پایان : 18 آذر 1394

گلستان


شهاب طایفه مهاجر

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی مجسمه و نقاشی

گشایش : 20 آذر 1394

پایان : 25 آذر 1394

گلستان


شهباز سلمانی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 27 آذر 1394

پایان : 2 دی 1394