گلستان | پیش نگاه

گلستان

گلستان

دروس | خیابان کماسایی | شماره 34 | تلفن : 22541589

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.golestangallery.com

شهریور

گلستان


منیر صحت

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 شهریور 1394

پایان : 11 شهریور 1394

گلستان


خشایار شاهرخی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 13 شهریور 1394

پایان : 18 شهریور 1394

گلستان


صمد توانا

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 20 شهریور 1394

پایان : 25 شهریور 1394

گلستان


رضا پور زرین

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 27 شهریور 1394

پایان : 1 مهر 1394