گلستان | پیش نگاه

گلستان

گلستان

دروس | خیابان کماسایی | شماره 34 | تلفن : 22541589

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.golestangallery.com

اردیبهشت

گلستان


علی قطبی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 28 فروردین 1394

پایان : 2 اردیبهشت 1394

گلستان


حسین چراغچی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 اردیبهشت 1394

پایان : 9 اردیبهشت 1394

گلستان


علی ترقی جاه

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 11 اردیبهشت 1394

پایان : 16 اردیبهشت 1394

گلستان


آرمان یعقوب پور

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 18 اردیبهشت 1394

پایان : 23 اردیبهشت 1394

گلستان


مهدی منصوری

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 25 اردیبهشت 1394

پایان : 30 اردیبهشت 1394

خرداد

گلستان


سپیدار ولیان

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 خرداد 1394

پایان : 6 خرداد 1394

گلستان


شهریار صمصام

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 8 خرداد 1394

پایان : 12 خرداد 1394

گلستان


لیلا دل پاک

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 15 خرداد 1394

پایان : 20 خرداد 1394

گلستان


مریم عاشوری

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی دوخت و نقاشی

گشایش : 22 خرداد 1394

پایان : 27 خرداد 1394