گلستان | پیش نگاه

گالری گلستان

گالری گلستان

دروس | خیابان کماسایی | شماره 34 | تلفن : 22541589

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.golestangallery.com

اردیبهشت

گالری گلستان


رضا عنصری

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 27 فروردین 1395

پایان : 1 اردیبهشت 1395

گالری گلستان


علی ترقی جاه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 اردیبهشت 1395

پایان : 8 اردیبهشت 1395

گالری گلستان


حسین چراغچی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 اردیبهشت 1395

پایان : 15 اردیبهشت 1395

گالری گلستان


کیوان بیرانوند

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 17 اردیبهشت 1395

پایان : 22 اردیبهشت 1395

گالری گلستان


کاوه یاری

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 24 اردیبهشت 1395

پایان : 29 اردیبهشت 1395

گالری گلستان


سعید سادات نیا

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 31 اردیبهشت 1395

پایان : 5 خرداد 1395

خرداد

گالری گلستان


ریحانه راعی

نمایشگاه زیور ها

گشایش : 7 خرداد 1395

پایان : 19 خرداد 1395