گلستان | پیش نگاه

گالری گلستان

گالری گلستان

دروس | خیابان کماسایی | شماره 34 | تلفن : 22541589

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.golestangallery.com

مهر

گالری گلستان


مر جان نعمتی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 مهر 1393

پایان : 9 مهر 1393

گالری گلستان


شیرین محسنی نسب

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 11 مهر 1393

پایان : 16 مهر 1393

گالری گلستان


آمین محمدی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 18 مهر 1393

پایان : 23 مهر 1393

گالری گلستان


اولدوز رباطیان

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 مهر 1393

پایان : 30 مهر 1393

آبان

گالری گلستان


لیلا میری و مریم عنایتی

درخت زندگی

نمایشگاه زیورهای نقره کبالت

گشایش : 2 آبان 1393

پایان : 11 آبان 1393

گالری گلستان


داوود رنجبران

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 16 آبان 1393

پایان : 21 آبان 1393

گالری گلستان


شبنم طلوع

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 23 آبان 1393

پایان : 28 آبان 1393

گالری گلستان


شهرزاد قاضی زاهدی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 آبان 1393

پایان : 5 آذر 1393

آذر

گالری گلستان


پونه جعفری نژاد

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 آذر 1393

پایان : 12 آذر 1393

گالری گلستان


نسرین عیوضیان

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 آذر 1393

پایان : 19 آذر 1393

گالری گلستان


محسن امینی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 21 آذر 1393

پایان : 3 دی 1393