گلستان | پیش نگاه

گلستان

گلستان

دروس | خیابان کماسایی | شماره 34 | تلفن : 22541589

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.golestangallery.com

شهریور

گلستان


کیانا برومند

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 31 مرداد 1393

پایان : 5 شهریور 1393

گلستان


ریحانه راعی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی طراحی و ساخت زیور

گشایش : 7 شهریور 1393

پایان : 12 شهریور 1393

گلستان


الهام بیاتی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 شهریور 1393

پایان : 19 شهریور 1393

گلستان


صبا صفری

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 21 شهریور 1393

پایان : 26 شهریور 1393

گلستان


بهمن طالبی نژاد

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 28 شهریور 1393

پایان : 2 مهر 1393