گالری گلستان | پیش نگاه

گالری گلستان

گالری گلستان

دروس، خیابان شهید کماسایی، شماره ۳۴ | تلفن : 22541589

ساعات بازدید : جمعه تا چهارشنبه 16 تا 20

گالری پنجشنبه ها تعطیل است. www.golestangallery.com

دی ماه

گالری گلستان


نازنین رجب دوست

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 29 آذر 1398

پایان : 4 دی 1398

گالری گلستان


رویا حسینی

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 6 دی 1398

پایان : 11 دی 1398

گالری گلستان


مهدی شادی زاده

نمایشگاه عکس

گشایش : 13 دی 1398

پایان : 18 دی 1398

گالری گلستان


شمس الدین غازی

نمایشگاه نقاشی و مجسمه

گشایش : 20 دی 1398

پایان : 25 دی 1398

گالری گلستان


امیروحید سعیدی فرد

يادداشت های يک آلزايمری

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 27 دی 1398

پایان : 2 بهمن 1398

بهمن ماه

گالری گلستان


محبوبه خاکدامن

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 4 بهمن 1398

پایان : 8 بهمن 1398

گالری گلستان


سعید امکانی

نمایشگاه طراحی

گشایش : 11 بهمن 1398

پایان : 16 بهمن 1398

گالری گلستان


علی امیدوار

نمایشگاه عکس

گشایش : 18 بهمن 1398

پایان : 23 بهمن 1398

گالری گلستان


شمس الدین غازی

نمایشگاه نقاشی و مجسمه

گشایش : 25 بهمن 1398

پایان : 30 بهمن 1398

اسفند ماه

گالری گلستان


هویا میر مقتدایی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 2 اسفند 1398

پایان : 7 اسفند 1398