گالری گلستان | پیش نگاه

گالری گلستان

گالری گلستان

دروس | خیابان کماسایی | شماره 34 | تلفن : 22541589

ساعات بازدید : جمعه تا چهارشنبه 4 تا 8 عصر

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.golestangallery.com

اردیبهشت

گالری گلستان


سهراب پرواز

نمایشگاه عکس

گشایش : 31 فروردین 1397

پایان : 5 اردیبهشت 1397

گالری گلستان


یعقوب عمامه پیچ

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 7 اردیبهشت 1397

پایان : 11 اردیبهشت 1397

گالری گلستان


محمد حسین مظفری

نمایشگاه مجسمه براساس نقاشیهای بهمن محصص

گشایش : 14 اردیبهشت 1397

پایان : 19 اردیبهشت 1397

گالری گلستان


سارا جعفری

نمایشگاه نقاشی

گشایش : 21 اردیبهشت 1397

پایان : 26 اردیبهشت 1397