گالری ژاله | پیش نگاه

گالری ژاله

گالری ژاله

ایرانشهر، کوچه نوشهر، پلاک 3 | تلفن : 88491108

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری شنبه ها تعطیل است.

دی ماه

گالری ژاله


فاطمه زهتاب

طبیعت باجان/ طبیعت ب یجان

نمایشگاه انفرادی عکس،
چیدمان و ویدئو

گشایش : 6 دی 1398

پایان : 13 دی 1398

گالری ژاله


سارا کشمیری

اندرونی

نمایشگاه انفرادی مجسمه،
نقاشی و چیدمان

گشایش : 20 دی 1398

پایان : 29 دی 1398

بهمن ماه

گالری ژاله


هیاس حسینی

وضعیت

نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشایش : 4 بهمن 1398

پایان : 13 بهمن 1398