رویداد های بهار گالری چهار 1398 | پیش نگاه

گالری چهار

گالری چهار

خیابان شریعتی | نرسیده به پل سید خندان | کوچه اشراقی | شماره 4 | تلفن : 88511391 | 88511390

ساعات بازدید : 9 تا 23

اردیبهشت

گالری چهار


مرجان شکری

ذره دیوانه ی خدا

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 13 اردیبهشت 1398

پایان : 23 اردیبهشت 1398

خرداد

گالری چهار

کیوریتور: شیرین اسکندری


شاهین اسکندری

شب رو

نمایشگاه انفرادی نقاشی با اسپری و حجم

گشایش : 24 خرداد 1398

پایان : 3 تیر 1398