گالری ویستا | پیش نگاه

گالری ویستا

گالری ویستا

خیابان مطهری | خیابان میرعماد | کوجه دوازدهم | پلاک 11 | تلفن : 88513933 | فکس: 88751433

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری روزهای شنبه تعطیل است. www.vistaartgallery.com

اردیبهشت

گالری ویستا


آرش فاتح برخواری

پدیدار شناسی روح

نمایشگاه انفرادی پیکره سازی

گشایش : 31 فروردین 1397

پایان : 10 اردیبهشت 1397

گالری ویستا


مردان کاظمی

حشرات پیچیده

نمایشگاه انفرادی دست سازه ها

گشایش : 14 اردیبهشت 1397

پایان : 24 اردیبهشت 1397

گالری ویستا


ندا اعظمی

جادو

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 اردیبهشت 1397

پایان : 24 اردیبهشت 1397

خرداد

گالری ویستا


حمید جعفری شکیب

تهران

نمایشگاه انفرادی نقاشی و ویدیوآرت

گشایش : 28 اردیبهشت 1397

پایان : 11 خرداد 1397

گالری ویستا


مریم یاحقی

یادگار

نمایشگاه انفرادی سوزن دوزی

گشایش : 28 اردیبهشت 1397

پایان : 11 خرداد 1397

گالری ویستا


نمایشگاه گروهی به انتخاب ستاره حسینی

بوم

نمایشگاه گروهی

گشایش : 25 خرداد 1397

پایان : 4 تیر 1397

گالری ویستا


مریم فرشاد

رویای سپید

نمایشگاه انفرادی ويدئو چيدمان

گشایش : 25 خرداد 1397

پایان : 4 تیر 1397