ویستا | پیش نگاه

گالری ویستا

گالری ویستا

خیابان مطهری | خیابان میرعماد | کوچه دوازدهم | پلاک 11 | تلفن : 88513933 | فکس: 88751433

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است | www.vistaartgallery.com

مهر

گالری ویستا


شیرین اتحادیه، مینو اسعدی، توران زندیه، فرشته غازی راد با احترام و ستایش از طلیعه کامران

تکه های ترنم

نمایشگاه گروهی کولاژ

گشایش : 9 مهر 1395

پایان : 23 مهر 1395

آبان

گالری ویستا


امیر جدیدی

نقاشی طبیعت بی جان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 مهر 1395

پایان : 10 آبان 1395

آذر

گالری ویستا


سمیرا دریا

آویزش

نما یشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 19 آذر 1395

پایان : 29 آذر 1395