گالری والی | پیش نگاه

گالری والی

گالری والی

میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک 72 | تلفن : 88047698

ساعات بازدید : 12 تا 20 / جمعه ها : 16 تا 20

اسفند ماه

گالری والی


آنیتا هاشمی مقدم

پوسته

نمایشگاه انفرادی ویديوآرت و چیدمان

گشایش : 1 اسفند 1399

پایان : 20 اسفند 1399