گالری والی | پیش نگاه

گالری والی

گالری والی

میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک 72 | تلفن : 88047698

ساعات بازدید : 12 تا 20 / جمعه ها : 16 تا 20

گالری روزهای شنبه تعطیل است. www.valiartgallery.com

مهر ماه

گالری والی


کیوان روشن بین

دو

نمایشگاه انفرادی
نقاشی و چاپ دستی

گشایش : 11 مهر 1399

پایان : 29 مهر 1399

آبان ماه

گالری والی

کیوریتور: نگار نادری پور


فاطمه مجیدی

امنیت نرم

نمایشگاه انفرادی
مجسمه و چیدمان

گشایش : 9 آبان 1399

پایان : 20 آبان 1399

گالری والی


هدیه خانعلی

بهار، تابستان، پاییز، زمستان

نمایشگاه انفرادی آثار و چیدمان

گشایش : 23 آبان 1399

پایان : 4 آذر 1399