گالری والی | پیش نگاه

گالری والی

گالری والی

میدان ونک | خیابان خدامی | شماره 72 | تلفن : 88047698 | فکس: 88043687

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری روزهای شنبه تعطیل است. www.valiartgallery.com

اردیبهشت

گالری والی


سمانه تاری

درباره نقاشی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 31 فروردین 1397

پایان : 11 اردیبهشت 1397

گالری والی


روح الله حسین زاده

بر مدار عشق

نمایشگاه انفرادی نقاشیخط

گشایش : 14 اردیبهشت 1397

پایان : 25 اردیبهشت 1397