والی | پیش نگاه

گالری والی

گالری والی

میدان ونک | خیابان خدامی | شماره 72 | تلفن : 88047698 | فکس: 88043687

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است | www.valiartgallery.com

دی

گالری والی


سیامک عزمی

عروسک ها

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 17 دی 1395

پایان : 28 دی 1395

بهمن

گالری والی


سایکلانگ مایر - هوربوت"پای"

ایران از نگاه من

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 بهمن 1395

پایان : 12 بهمن 1395

گالری والی


پروین اصانلو

رویایی دور از دسترس

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 15 بهمن 1395

پایان : 26 بهمن 1395

گالری والی


امیر مکبر

زیر پوست بازار

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 29 بهمن 1395

پایان : 20 اسفند 1395