گالری هور | پیش نگاه

گالری هور

گالری هور

خیابان مطهری | خیابان میرزای شیرازی شمالی | کوچه نعیمی | شماره ۱۲ | تلفن : ۸۸۷۰۶۹۸۴

ساعات بازدید : 15 تا 20

گالری شنبه ها تعطیل است | www.hoorartgallery.com

شهریورماه

گالری هور


نمایشگاه گروهی طراحی

گشایش : 5 شهریور 1395

پایان : 26 شهریور 1395