گالری هور | پیش نگاه

گالری هور

گالری هور

خیابان مطهری، میرزای شیرازی شمالی، کوچه نعیمی ، پلاک 12 | تلفن : 88706984

ساعات بازدید : یکشنبه تا جمعه 15 تا 20 / افتتاحیه: 16 تا 20

گالری شنبه ها تعطیل است. www.hoorartgallery.com

دی ماه

گالری هور


محمد فاسونکی

نقاشی های دهه پنجاه خورشیدی

نمایشگاه انفرادی نقاشی و طراحی

گشایش :

پایان : 3 دی 1398

گالری هور


مهدی احمدی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 27 دی 1398

پایان : 15 بهمن 1398

گالری هور


یعقوب امدادیان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 دی 1398

پایان : 24 دی 1398

بهمن ماه

گالری هور


مهدی احمدی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 27 دی 1398

پایان : 15بهمن 1398

گالری هور


علی گلستانه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 18 بهمن 1398

پایان : 6 اسفند 1398

اسفند ماه

گالری هور


علی گلستانه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 18 بهمن 1398

پایان : 6 اسفند 1398