هور | پیش نگاه

گالری هور

گالری هور

خیابان مطهری | خیابان میرزای شیرازی شمالی | کوچه نعیمی | شماره ۱۲ | تلفن : ۸۸۷۰۶۹۸۴

ساعات بازدید : 4 تا 8

افتتاحیه : 5 تا 9 | گالری شنبه ها تعطیل است | www.hoorartgallery.com

دی

گالری هور


سحر حاجعلی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 آذر 1392

پایان : 8 دی 1392

گالری هور


محمد مهدی انوشفر

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی سرامیک

گشایش : 13 دی 1392

پایان : 23 دی 1392

بهمن

گالری هور


علی سریری

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 بهمن 1392

پایان : 14 بهمن 1392

اسفند

گالری هور


مرضیه خراسانی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 2 اسفند 1392

پایان : 12 اسفند 1392