رویداد های پاییز گالری هور 1397 | پیش نگاه

گالری هور

گالری هور

خیابان مطهری | خیابان میرزای شیرازی شمالی | کوچه نعیمی | شماره ۱۲ | تلفن : ۸۸۷۰۶۹۸۴

ساعات بازدید : یکشنبه تا جمعه : 15 تا 20 | افتتاحیه: 16 تا 20

گالری شنبه ها تعطیل است | www.hoorartgallery.com

مهر

گالری هور


مهدی حسینی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 مهر 1397

پایان : 27 مهر 1397

آبان

گالری هور


فرشید ملکی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : ۴ آبان 1397

پایان : ۲۲ آبان 1397

گالری هور


کریم نصر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : ۲۵ آبان 1397

پایان : ۱۳ آذر 1397

آذر

گالری هور


محمد فاسونکی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 16 آذر 1397

پایان : 30 آذر 1397