هما | پیش نگاه

گالری هما

گالری هما

خیابان کریمخان | خیابان سنایی | کوچه چهارم غربی | شماره 8 | واحد 1 | تلفن : 8- 88863596

ساعات بازدید : 11 تا 7 |جمعه ها: 4 تا 8

گالری همه ی روزها باز است | www.homaartgallery.com

آذر

گالری هما


مهسا علیخانی

فامیل کیت ماس

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 8 آذر 1392

پایان : 19 آذر 1392

گالری هما


حامد صدر ارحامی

ایران بانو

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 آذر 1392

پایان : 3 دی 1392