هما | پیش نگاه

گالری هما

گالری هما

خیابان کریمخان | خیابان سنایی | کوچه چهارم غربی | شماره 8 | واحد 1 | تلفن : 8- 88863596

ساعات بازدید : 11 تا 7 |جمعه ها: 4 تا 8

گالری همه ی روزها باز است | www.homaartgallery.com

دی

گالری هما


مریم اشکانیان

رویا پنجره ست

نمایشگاه انفرادی چیدمان-دوخت

گشایش : 5 دی 1393

پایان : 16 دی 1393

گالری هما


مهدی شیری

دشت

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 19 دی 1393

پایان : 30 دی 1393