گالری هفت ثمر | پیش نگاه

گالری هفت ثمر

گالری هفت ثمر

خیابان مطهری، کوه نور، کوچه پنجم، شماره 8 | تلفن : 88731403

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری پنجشنبه ها تعطیل است. |www.7samar.com

تیر ماه

گالری هفت ثمر


مانوشاک آزاد، نیوشا اصغری مژگان اله داد، ثریا ایرانشهر شهناز جاماسب، محبوبه لشگری نگار وفایی

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 4 تیر 1395

پایان : 16 تیر 1395

گالری هفت ثمر


شهرزاد میرزاحسابی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 18 تیر 1395

پایان : 23 تیر 1395

گالری هفت ثمر


رسول بهزاد پور

نیایش در کویر

نمایشگاه انفرادی عکاسی

گشایش : 25 تیر 1395

پایان : 30 تیر 1395