رویداد های تابستان گالری هفت ثمر 1398 | پیش نگاه

گالری هفت ثمر

گالری هفت ثمر

خیابان مطهری | کوه نور | کوچه پنجم | شماره 8 | تلفن : 88731403 | فکس:88732659

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.7samar.com

تیر

گالری هفت ثمر


شمس اله ساعدی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 تیر 1398

پایان : 12 تیر 1398

گالری هفت ثمر


نمایشگاه گروهی نقاشی، عکاسی، چاپ دستی، مجسمه، تاپستری و سرامیک

گشایش : 14 تیر 1398

پایان : 26 تیر 1398