گالری هفت ثمر | پیش نگاه

گالری هفت ثمر

گالری هفت ثمر

خیابان مطهری | کوه نور | کوچه پنجم | شماره 8 | تلفن : 88731403

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.7samar.com

اردیبهشت

گالری هفت ثمر


آسا شجاع پور

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 اردیبهشت 1397

پایان : 12 اردیبهشت 1397

گالری هفت ثمر


مژده سوری، سارا صابر فومنی، مرجان خرم گل کاران، محمد حسین اعظو پور، مهدیه سهرابی، آراده پذیرا، امیرحسین مولایی، صادق ادهم، پرستومقصود، زهره عباسیان، فریده صمیمی

نمایشگاه گروهی نقاشی و طراحی

گشایش : 14 اردیبهشت 1397

پایان : 19 اردیبهشت 1397

گالری هفت ثمر


خسرو کریمی راد

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 21 اردیبهشت 1397

پایان : 26 اردیبهشت 1397

گالری هفت ثمر


سارا صبوحی، شهلا صفارزادگان صدیقه صفارزادگان، میترا مبین زاده، جیران مهدوی، صباح میاحی منش

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 28 اردیبهشت 1397

پایان : 2 خرداد 1397

خرداد

گالری هفت ثمر


نسیم ذوالفقار

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 خرداد 1397

پایان : 9 خرداد 1397

گالری هفت ثمر

گروه هنری اورنگ به کوشش: مهسا قاسمی، رضا شاه حسینی


این من نیستم

نمایشگاه گروهی ماسک

گشایش : 11 خرداد 1397

پایان : 23 خرداد 1397

گالری هفت ثمر


ندا شاه حسینی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 خرداد 1397

پایان : 30 خرداد 1397