گالری هفت ثمر | پیش نگاه

گالری هفت ثمر

گالری هفت ثمر

خیابان مطهری | کوه نور | کوچه پنجم | شماره 8 | تلفن : 88731403

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.7samar.com

تیر

گالری هفت ثمر


کاوه نامغ

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 تیر 1397

پایان : 6 تیر 1397

گالری هفت ثمر

به کوشش شکوفه رخام


نمایشگاه گروهی نقاشی، عکاسی و...

گشایش : 8 تیر 1397

پایان : 13 تیر 1397

گالری هفت ثمر

دوستداران هفت ثمر به یاد استاد : محمد ابراهیم جعفری


نمایشگاه گروهی نقاشی، مجسمه، عکاسی، تاپیسری و سرامیک

گشایش : 15 تیر 1397

پایان : 27 تیر 1397