رویداد های بهارگالری نگر 1398 | پیش نگاه

گالری نگر

گالری نگر

خیابان قیطریه | ضلع جنوبی پارک | خیابان روشنایی | کوچه دلارام | پلاک 33 | زنگ سوم | تلفن : 22399588 | 22677459

ساعات بازدید : ساعات بازدید : 13 تا 20 | افتتاحیه ها: 16 تا 21

گـالری شـنبه ها و پنجشنبه ها تعطیل است.

فروردین

گالری نگر


سهیلا آهنگری

صورت بی مخاطب

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 23 فروردین 1398

پایان : 28 فروردین 1398

گالری نگر


دکتر فاطمه یعقوبیان

دور نگاه

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 30 فروردین 1398

پایان : 4 اردیبهشت 1398

خرداد

گالری نگر

کیوریتور:حیدر زاهدی


فاطمه افشاری، هدیه خانعلی، خاطره خرم خواه، مهدی سیفی، مژده علیپور، سعید محمودی و حامد نورایی

ردماند

نمایشگاه گروهی حجم، نقاشی، طراحی و عکس

گشایش : 27 اردیبهشت 1398

پایان : 10 خرداد 1398

گالری نگر


کریم اسکندری

تن نامه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 17 خرداد 1398

پایان : 22 خرداد 1398

گالری نگر


سعیده عالی خانی

نفس

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 خرداد 1398

پایان : 29 خرداد 1398