گالری مژده | پیش نگاه

گالری مژده

گالری مژده

سعادت آباد، خیابان علامه ی شمالی، کوچه ی 18 شرقی، پلاک 27 ، زنگ 1 | تلفن : 22067442

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری شنبه ها تعطیل است. www.mojdehgallery.com

دی ماه

گالری مژده


جواد بیاد

دایره تکامل

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 دی 1399

پایان : 26 دی 1399

گالری مژده


نریمان گرانمایه

مدار آشفته

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : ۱9 دی 1399

پایان : 22 دی 1399