محسن منفی یک | پیش نگاه

گالری محسن منفی یک

گالری محسن منفی یک

بزرگراه مدرس شمال | کوچه ناجی | خیابان فرزان | نوربخش | بلوار مینا شرقی | پلاک 42 | تلفن : 22255354

ساعات بازدید : 4 تا 10

گالری روزهای پنج شنبه تعطیل است.

اردیبهشت

گالری محسن منفی یک


اميرحسين بيانی

گشایش : 24 اردیبهشت 1395

پایان : 5 خرداد 1395

خرداد

گالری محسن منفی یک


مجتبی امینی

نمایش آثار

گشایش : 7 خرداد 1395

پایان : 19 خرداد 1395

گالری محسن منفی یک


ساله شریفی

نمایشگاه انفرادی نقاشی و طراحی

گشایش : 21 خرداد 1395

پایان : 2 تیر 1395