گالری ماه | پیش نگاه

گالری ماه

گالری ماه

خیابان آفریقا، بلوار گلستان، پلاک 26 | تلفن : 22045880

ساعات بازدید : 16 تا 20 / دوشنبه و چهارشنبه : 12 تا 20

گالری یکشنبه ها تعطیل است. www.mahartgallery.com

بهمن ماه

گالری ماه


آرمین ابراهیمی

نمایشگاه انفرادی نقاشی و
طراحی

گشایش : 20 دی 1398

پایان : 8 بهمن 1398

اسفند ماه

گالری ماه


محمد رحیمی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 بهمن 1398

پایان : 13 اسفند 1398