رویداد های بهار گالری ماه 1398 | پیش نگاه

گالری ماه

گالری ماه

خیابان آفریقا | بلوار گلستان | پلاک 26 | تلفن : 22026037 | فکس: 22045879

ساعات بازدید : 16 تا 20 | دوشنبه و چهارشنبه : 12 تا 20

گالری یکشنبه ها تعطیل است | www.mahartgallery.com

اردیبهشت

گالری ماه


شاهو بابایی

شقایق های وحشی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 اردیبهشت 1398

پایان : 24 اردیبهشت 1398

خرداد

گالری ماه


قاسم حاجی زاده

مروری بر آثار دهه 90 قاسم حاجی زاده

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 27 اردیبهشت 1398

پایان : 21 خرداد 1398