گالری ماه | پیش نگاه

گالری ماه

گالری ماه

خیابان آفریقا | بلوار گلستان | پلاک 26 | تلفن : 22026037 | فکس: 22045879

ساعات بازدید : 4 تا 8

روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 11:30 تا 8 عصر باز می باشد. گالری یکشنبه ها تعطیل است.

اردیبهشت

گالری ماه


مرتضی یزدانی

زیستار

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 اردیبهشت 1397

پایان : 11 خرداد 1397

خرداد

گالری ماه


دنیا رستمی

قارا چوخا اویان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 خرداد 1397

پایان : 12 تیر 1397