ماه | پیش نگاه

گالری ماه

گالری ماه

خیابان آفریقا | بلوار گلستان | پلاک 26 | تلفن : 22026037 | فکس: 22045879

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 11 تا 7 بعدازظهر باز می باشد | www.mahartgallery.com

آذر

گالری ماه


هاوار امینی

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 5 آذر 1395

پایان : 23 آذر 1395

گالری ماه


حسین چراغچی

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 5 آذر 1395

پایان : 23 آذر 1395

گالری ماه


شاهو بابایی

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 5 آذر 1395

پایان : 23 آذر 1395