ماه مهر | پیش نگاه

گالری ماه مهر

گالری ماه مهر

بلوار آفریقا | کوچه نیلوفر | شماره 7 | تلفن : 22058630 - 22013178 - 22013179 -22059131

ساعات بازدید : 4 تا 8

www.mahe-mehr.com

مهر

گالری ماه مهر


نیکزاد نجومی

نمایشگاه نقاشی های سال های 56 و 57 ( بر اساس نقاشی های مانویان)

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 9 مهر 1395

پایان : 14 آبان 1395

آبان

گالری ماه مهر


گارنیک در هاکوپیان

حضور هنرمند غایب

بازخوانی هنرمدرن ایران 4
پروژه مشترک نگارخانه آریا و نگارخانه ماه مهر | نقاشی

گشایش : 21 آبان 1395

پایان : 19 آذر 1395