رویداد های بهار گالری ماه مهر 1398 | پیش نگاه

گالری ماه مهر

گالری ماه مهر

خیابان آفریقا | کوچه نیلوفر | پلاک 7 | تلفن : 22013179| نمابر : 89787338

ساعات بازدید : 15 تا 21 | جمعه: 16 تا 20

گالری همه روزه باز است.

اردیبهشت

گالری ماه مهر


مهدی وکیلی

نمایشگاه نقاشی های مهدی وکیلی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 فروردین 1398

پایان : 9 اردیبهشت 1398

خرداد

گالری ماه مهر


نمایشگاه گروهی مولتی مدیا
موسسه ی فرهنگی هنری ماه مهر با مشارکت سازمان زیبا سازی شهر تهران برگزار می کند:
نمایشگاه «شهر، کم توانان و حق شهروندی »

گشایش : 24 خرداد 1398

پایان : 7 تیر 1398