ماه مهر | پیش نگاه

گالری ماه مهر

گالری ماه مهر

بلوار آفریقا | کوچه نیلوفر | شماره 7 | تلفن : 22058630 - 22013178 - 22013179 -22059131

ساعات بازدید : 4 تا 8

www.mahe-mehr.com

بهمن

گالری ماه مهر


سهراب سپهری، ابوالقاسم سعیدی، بهجت صدر، حسین کاظمی، ناصر عصار ،منوچهر یکتایی

منظره سرایی: نقاشی نوگرای ایران

گشایش : 8 بهمن 1395

پایان : 20 اسفند 1395