گالری فرمانفرما | پیش نگاه

گالری فرمانفرما

گالری فرمانفرما

تهران، خیابان کریمخان زند، خردمند شمالی، کوچه اعرابی، شماره 2 | تلفن : 88316977

ساعات بازدید : 11 تا 19 / جمعه: 16 تا 19 / افتتاحیه: 16 تا 20

گالری دوشنبه ها تعطیل است www.farmanfarma.gallery

دی ماه

گالری فرمانفرما


مینا نادری،کامبیز صفاری، روشنک صدر

زوال، دیالکتیکِ استمرار

نمایشگاه گروهی مولتی مدیا

گشایش : 5 دی 1399

پایان : 10 دی 1399