رویداد های پاییز گالری فرمانفرما 1398 | پیش نگاه

گالری فرمانفرما

گالری فرمانفرما

خیابان کریمخان زند | خردمند شمالی | کوچه اعرابی | شماره 2 | تلفن : 88316977

ساعات بازدید : 12 تا 20 | جمعه: 16 تا 20

گالری دوشنبه‌ها تعطیل است | www.farmanfarma.gallery

مهر

گالری فرمانفرما


پارسا پاینده

گستره ی کویر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 19 مهر 1398

پایان : 30 مهر 1398

گالری فرمانفرما


حمیدرضا قلیچ خانی

هو

نمایشگاه انفرادی نقاشی خط

گشایش : 19 مهر 1398

پایان : 30 مهر 1398